Pengembangan SDM & SDA 2018-2019

Pengembangan SDM & SDA 2018-2019

Aqmal Harist

AQMAL HARIST
Kepala Departemen SDM & SDA

Khairun Nisa

KHAIRUN NISA
Sekretaris Departemen SDM & SDA

Agung Permana

AGUNG PERMANA
Anggota Departemen SDM & SDA

Dimas Tauhid

DIMAS TAUHID
Anggota Departemen SDM & SDA

Egia Brema Haganta Sinulingga

EGIA BREMA HAGANTA SINULINGGA
Anggota Departemen SDM & SDA

Eris Putra Abd. Rahman Sukas

ERIS PUTRA ABD. RAHMAN SUKAS
Anggota Departemen SDM & SDA

Reka Amanda Sari Br Sinulingga

REKA AMANDA SARI BR SINULINGGA
Anggota Departemen SDM & SDA

Tisya Ramadhani

TISYA RAMADHANI
Anggota Departemen SDM & SDA

Nadia Dwi Agustianingsih

NADIA DWI AGUSTIANINGSIH
Anggota Departemen SDM & SDA

Roudhotul Abadiah Lbs

ROUDHOTUL ABADIAH LBS
Anggota Departemen SDM & SDA